Metody deanonimizacji użytkowników wybranych kryptowalut na przykładzie bitcoina

Celem artykułu jest przedstawienie metod umożliwiających deanonimizację użytkowników kryptowalut na przykładzie najpopularniejszej z nich — bitcoina. Na wstępie przedstawiono podstawowe pojęcia oraz zasadę działania tej kryptowaluty, po czym dokonano autorskiej systematyzacji typów transakcji wzbogaconej o wykresy ukazujące ich ilościowe występowanie w łańcuchu bloków. W głównej części pracy przedstawiono heurystyki wykorzystywane przy deanonimizacji użytkowników. Następnie skupiono się na praktycznych wskazówkach ułatwiających implementację omówionych heurystyk w rzeczywistym systemie deanonimizacyjnym. Pokazane zostały także rzeczywiste scenariusze wykorzystania heurystyk wzbogacone o komentarze będące wynikiem doświadczeń płynących z przeprowadzonych przez autorów ekspertyz. W ostatniej części wskazano uwarunkowania prawne oraz istniejące narzędzia wspomagające przeprowadzanie czynności deanonimizacyjnych.


Deanonymization of bitcoin cryptocurrency users

The aim of this article is to show how one can deanonymize users of cryptocurrencies. To this end the most popular of the cryptocurrencies, i.e. bitcoin is used as an example. At the beginning, the basic concepts about cryptocurrencies are presented. Afterwards, our approach to systematize the types of transactions existing in the blockchain is proposed. This part is enriched with the graphs showing their quantitative occurrence in the blockchain. The main part of this article presents the heuristics use to deanonymize users. A few practical pieces of advice for implementation of the presented heuristics in the real deanonymizing system are included. Then the real case studies are introduced. They are supported with comments based on the experience from court trials carried out by the authors. The final part contains legal regulations and existing tools supporting the deanonymizing process.


DOI: 10.5604/01.3001.0013.1466
GICID: 01.3001.0013.1466
Biuletyn WAT 2019; 68 (1): 51-77


Link: https://biuletynwat.pl/resources/html/article/details?id=188205

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *