Using gamification and fear appeal instead of password strength meters to increase password entropy

It is very common for users to create weak passwords. Currently, the majority of websites deploy password strength meters to provide timely feedback. These meters are in wide use and their effects on the security of passwords have been relatively well studied. In this paper another type of feedback is studied: a gamified approach supported by fear appeal. In this approach, users are encouraged to make passwords stronger through the use of visual and textual stories. This approach is supported by data-driven suggestions about how to improve password security as well as by fear appeal. To prove the effectiveness of this gamified password creation process, an experiment was performed in which users changed their passwords in two ways: without any feedback, and with gamified feedback with fear appeal. To support the initial findings a questionnaire was completed by participants at the end of research.

DOI: 10.2478/sjpna-2019-0010

Scientific Journal of Polish Naval Academy, 2019, vol. 217, No. 2, pp. 17-33.

https://www.amw.gdynia.pl/images/AMW/Menu-zakladki/Nauka/Zeszyty_naukowe/Numery_archiwalne/2019/2019_2/Rodwald.pdf

Attack on Students’ Passwords, Findings and Recommendations

Passwords are still the most widespread method of authentication. It is well known and very common for users to create weak passwords. We decided to check the strength of passwords of real systems by cracking MD5 hashes. The results have dismayed us given that 94,94% of passwords were cracked within just a few days. In order to understand the results of cracking better, we asked students about their password conventions, and the strength of selected passwords. We report herein on the most interesting findings as well as their recommendations.

DOI: 10.1007/978-3-030-19501-4_42
Engineering in Dependability of Computer Systems and Networks, pp 425-434, DepCoS-RELCOMEX 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 987. Springer, Cham


Engineering in Dependability of Computer Systems and Networks, pp 425-434, DepCoS-RELCOMEX 2019. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 987. Springer, Cham

Metody deanonimizacji użytkowników wybranych kryptowalut na przykładzie bitcoina

Celem artykułu jest przedstawienie metod umożliwiających deanonimizację użytkowników kryptowalut na przykładzie najpopularniejszej z nich — bitcoina. Na wstępie przedstawiono podstawowe pojęcia oraz zasadę działania tej kryptowaluty, po czym dokonano autorskiej systematyzacji typów transakcji wzbogaconej o wykresy ukazujące ich ilościowe występowanie w łańcuchu bloków. W głównej części pracy przedstawiono heurystyki wykorzystywane przy deanonimizacji użytkowników. Następnie skupiono się na praktycznych wskazówkach ułatwiających implementację omówionych heurystyk w rzeczywistym systemie deanonimizacyjnym. Pokazane zostały także rzeczywiste scenariusze wykorzystania heurystyk wzbogacone o komentarze będące wynikiem doświadczeń płynących z przeprowadzonych przez autorów ekspertyz. W ostatniej części wskazano uwarunkowania prawne oraz istniejące narzędzia wspomagające przeprowadzanie czynności deanonimizacyjnych.


Deanonymization of bitcoin cryptocurrency users

The aim of this article is to show how one can deanonymize users of cryptocurrencies. To this end the most popular of the cryptocurrencies, i.e. bitcoin is used as an example. At the beginning, the basic concepts about cryptocurrencies are presented. Afterwards, our approach to systematize the types of transactions existing in the blockchain is proposed. This part is enriched with the graphs showing their quantitative occurrence in the blockchain. The main part of this article presents the heuristics use to deanonymize users. A few practical pieces of advice for implementation of the presented heuristics in the real deanonymizing system are included. Then the real case studies are introduced. They are supported with comments based on the experience from court trials carried out by the authors. The final part contains legal regulations and existing tools supporting the deanonymizing process.


DOI: 10.5604/01.3001.0013.1466
GICID: 01.3001.0013.1466
Biuletyn WAT 2019; 68 (1): 51-77


Link: https://biuletynwat.pl/resources/html/article/details?id=188205

Wybór strategii łamania hasła przy nałożonych ograniczeniach czasowych

Celem artykułu jest przedstawienie metodyki postępowania w przypadku, gdy atakujący (biegły sądowy, technik kryminalistyki, pentester) ma za zadanie złamać hasło do pewnego systemu teleinformatycznego przy nałożonych ograniczeniach czasowych. Sytuacja taka ma często miejsce w toku działań procesowych prowadzonych przez organy ścigania, podczas zatrzymań sprzętu komputerowego. Na wstępie przedstawiono obowiązującą wykładnię prawa wraz z dobrymi praktykami przy zabezpieczaniu materiału dowodowego. Następnie omówiono sposoby przechowywania haseł w systemach informatycznych, po czym dokonano przeglądu różnych klas ataków na hasła. Wyszczególniono także najpopularniejsze narzędzia wspomagające proces łamania haseł. W głównej części pracy przedstawiono autorską strategię przeprowadzania ataku przy nałożonych z góry ograniczeniach czasowych dla dostępnych zasobów sprzętowych. Pokazane zostały również szacunkowe koszty i efektywność ekonomiczna dla wybranych rozwiązań. Obliczenia pokazano na przykładzie dwóch rzeczywistych ataków przeprowadzonych przez autora w trakcie prawdziwych działań procesowych.


Choosing a password breaking strategy with imposed time restrictions

The aim of the article is to present the password breaking methodology in case when an attacker (forensic investigator, court expert, pen tester) has imposed time restrictions. This is a typical situation during many legal investigations where computers are seized by legal authorities but they are protected by passwords. At the beginning, the current state of law in that matter is presented, along with good practices in seizing the evidence. Then, the ways of storing static passwords in information systems are showed, after which various classes of password breaking methods are reviewed (dictionary, brute-force, rule, combinator, mask, hybrid, etc.). The most popular tools supporting this process are listed as well. The main part of the paper presents the original strategy of conducting an attack on a single hashed password with time constraints. Costs as well as economic efficiency for four different hardware solutions (laptop, gaming computer, rig with 6 GPU’s, cloud computing) are discussed. The calculations are shown on the example of two real attacks carried out by the author in the real legal cases.


DOI: 10.5604/01.3001.0013.1467
GICID: 01.3001.0013.1467
Biuletyn WAT 2019; 68 (1): 79-100


Link: https://biuletynwat.pl/resources/html/article/details?id=188207

Zabezpieczanie haseł w systemach informatycznych

Celem artykułu jest usystematyzowanie metod zabezpieczania statycznych haseł przechowywanych na potrzeby systemów informatycznych, w szczególności serwisów internetowych, wskazanie słabych stron zaprezentowanych metod oraz wyciągnięcie wniosków w postaci zaleceń dla projektantów systemów informatycznych. Na wstępie przedstawiono pojęcie kryptograficznej funkcji skrótu, a następnie omówiono kolejne metody przechowywania haseł, pokazując ich ewolucję oraz podatności na współczesne ataki. Pokazano wyniki badań nad hasłami maskowanymi w polskich bankach oraz przedstawiono najciekawsze przykłady współczesnych funkcji adaptacyjnych. Następnie dokonano autorskiej systematyzacji metod zabezpieczania haseł oraz wskazano kierunki dalszych badań. Słowa kluczowe: informatyka, hasła, uwierzytelnianie, zabezpieczanie danych, funkcje skrótu.


Password protection in IT systems

The aim of the article is to systematise the methods of securing static passwords stored in IT systems. Pros and cons of those methods are presented and conclusions as a recommendation for IT system designers are proposed. At the beginning, the concept of cryptographic hash function is presented, following discussion of methods of storing passwords showing their evolution and susceptibility to modern attacks. Results of research on masked passwords of Polish banks IT systems
are presented, as well as the most interesting examples of adaptive password functions are given. Then, the systematisation of password protection methods was carried out. Finally, the directions for
further research are indicated.


DOI: 10.5604/01.3001.0011.8036
GICID: 01.3001.0011.8036
Biuletyn WAT 2018; 67 (1): 73-92


Link: https://biuletynwat.pl/resources/html/article/details?id=170409